PRIVATLIVSPOLITIK

1.1 Virksomheden tager beskyttelse af persondata alvorligt og ønsker at være en seriøs og sikker samarbejdspartner for vores kunder og samarbejdspartnere.

1.2 Virksomheden har derfor udarbejdet denne privatlivspolitik, så du ved hvordan vi som virksomhed behandler de personoplysninger der indsamles.

1.3 Virksomheden foretager løbende en vurdering af den risiko der er forbundet med udvekslingen af de pågældende persondata, og om udvekslingen kan påvirke dine grundrettigheder.

1.4 I de tilfælde hvor det er nødvendigt for virksomheden at behandle personfølsomme oplysninger om dig, vil der blive foretaget en konsekvensanalyse forinden de pågældende data behandles.

 

KONTAKTOPLYSNINGER

2.1 Virksomheden kan til enhver tid kontaktes på følgende måder:

2.2 Kontaktperson: Hanne Gjesse Hornshøj / Claus Sørensen

2.3 Mail: dpo@micha.dk

2.4 Telefon: +45 96 29 43 00

2.5 Adresse:  Michael Jensens Vej 8 7400 Herning Danmark

2.6 CVR: 31430550

 

HVORNÅR INDSAMLER VI DINE DATA

3.1 Virksomheden indsamler først dine data i det øjeblik vi anmoder herom, og vi orienterer dig om hvilke data vi indsamler og til hvilke formål de pågældende data indsamles.

3.2 Virksomheden indhenter ikke data fra tredjeparter.

 

HVILKE DATA INDSAMLES

4.1 Virksomheden anvender dine data for at kunne opfylde en aftale virksomheden er en del af, eller for at kunne besvare din henvendelse.

4.2 Virksomheden indsamler alene almindelige persondata, hvilket omfatter, navn og kontaktoplysninger.

 

DE REGISTREREDE PERSONDATA ANVENDES TIL

5.1 Virksomheden indsamler og registrerer alene persondata til følgende formål:

5.2 Administrative formål

5.3 Opfyldelse af en aftale indgået med virksomheden

5.4 Til opfyldelse af en anmodning i relation til virksomheden ydelser

5.5 Dine persondata indsamles alene til opfyldelse af ovennævnte formål, og såfremt der skulle vise sig behov for at behandle de pågældende data til andet formål, vil du blive bedt om at samtykke hertil, med mindre samtykke ikke er nødvendigt

.

RELEVANT PERSONDATA

6.1  Virksomheden begrænser til enhver tid den persondata der behandles om dig til det nødvendige, og sikrer således at der ikke behandles eller opbevares unødig persondata.

6.2 Formålet med registreringen af den pågældende data afgør hvilke persondata der behandles om dig, dog behandles maksimalt persondata der er nødvendig for at kunne opfylde de I pkt. 5 anførte formål.

 

NØDVENDIGE DATA

7.1 Virksomheden anvender og behandler alene de data som er nødvendige for at kunne opfylde de i pkt. 5 fastsatte formål herunder at opfylde en aftale med dig eller besvare en henvendelse.

7.2 Virksomheden arbejder løbende på ved organisatoriske tiltag og opdatering af programmer at sikre at mængden af persondata altid begrænses mest muligt.

7.3 Det kan udover de data der er nødvendige for at opfylde de i pkt. 5 anførte formål ligeledes være nødvendigt at indsamle yderligere oplysninger, dersom dette er nødvendigt i relation til gældende lovgivning.

 

KONTROL OG OPDATERING

8.1 Virksomheden sørger for løbende at kontrollere de registrerede persondata, og opdaterer disse når der er ændringer heri.

8.2 Du kan som registreret til enhver tid meddele os såfremt der er sket ændringer i dine persondata herunder i særlig grad dine kontaktoplysninger. Henvendelse kan ske via kontaktoplysninger i denne privatlivspolitik.

8.3 Virksomheden har endvidere vedtaget interne retningslinjer for kontrol og opdatering af persondata.

 

SLETNING

9.1 Virksomheden sørger for at løbende at slette persondata der ikke længere er nødvendige eller relevant for de i pkt. 5 anførte formål.

9.2 Du kan til enhver tid begære dine persondata slettet, såfremt virksomheden ikke er berettiget til at opbevare dine persondata uden dit samtykke, eller de pågældende oplysninger er nødvendige for at virksomheden kan opfylde den indgåede aftale eller anmodning.

 

SAMTYKKE

10.1 Virksomheden indhenter ikke dit samtykke til de i pkt. 5 anførte formål, idet virksomheden er nødsaget til at behandle dine almindelige personoplysninger, for at kunne opfylde en aftale med dig eller besvare din henvendelse eller anmodning.

10.2 I det tilfælde at dine persondata ønskes anvendt til andre formål end de i pkt. 5 anførte, vil du blive bedt om at samtykke heri, inden behandlingen påbegyndes. Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke.

 

VIDEREGIVELSE

11.1 Virksomheden videregiver ikke dine persondata til tredjelande eller andre aktører ud over det der er forretningsmæssigt nødvendigt og som du er orienteret om på forhånd, som f.eks i reklamationssager. Her påser virksomheden dog, at der er en databehandleraftale, der opfylder lovgivningens krav.

 

SIKKERHED

12.1 Virksomheden har interne regler for håndteringen af dine persondata. Retningslinjer der sammen med virksomhedens sikkerhedsforanstaltninger sikrer at dine persondata beskyttes og sikres imod tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang.

 

DU HAR RET TIL

13.1 Du har altid ret til at få adgang til de persondata som vi har registreret omkring dig, herunder at få oplyst hvilke data vi opbevarer omkring dig, hvor de er indsamlet fra, hvad vi skal bruge dem til. Hvis du ønsker det kan du også få oplyst hvor længe vi opbevarer dine persondata, hvem der opbevarer dem og hvor. Hvem vi deler dine data med, hvis vi deler disse.

13.2 Der er i visse tilfælde oplysninger som virksomheden ikke udleverer det kan være hvor det andre privatpersoners privatlivsbeskyttelse vejer tungere, hensyn til immaterielle rettigheder og forretningshemmeligheder.

13.3 Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du blot kontakte virksomheden på en af følgende måder:

  1. mail på DPO@micha.dk
  2. brev på Michael Jensens Vej 8 7400 Herning Danmark Att DPO

13.4 I tilfælde af at virksomheden har registreret persondata omkring dig, og du bliver bekendt med at de registrerede data ikke er korrekt, eller unøjagtige, er du berettiget til at anmode om at de ukorrekte data slettes, og de unøjagtige data rettes.

Du skal sende information om de data du måtte mene er unøjagtige eller forkerte, hvorefter virksomheden vil tage sig af sagen.

13.5 Der kan være tilfælde, hvor du ikke er enig i at vi behandler dine persondata i de tilfælde kan du anmode virksomheden om at slette de pågældende data. Det kan du ligeledes gøre såfremt du mener at virksomheden behandler data i strid med lovgivningen, behandlingen ikke længere er nødvendig eller at du har trukket dit samtykke tilbage til behandlingen.

13.6 Virksomheden vurderer herefter om der er baggrund for at efterkomme ønsket om sletning eller rettelse af persondata. Er der baggrund for at gennemføre sletning eller rettelse, vil dette ske hurtigst muligt.

13.7 Du kan til enhver tid gøre indsigelse overfor virksomhedens behandling af dine persondata, eller mod at virksomheden videregiver dine data.

13.8 I tilfælde af at du ønsker at gøre indsigelse kan du kontakte virksomheden på de i pkt. 14. 3. anførte måder, med angivelse af hvilken behandling du gør indsigelse imod, og hvorfor.

13.9 Er din indsigelse berettiget, vil virksomheden stoppe med at behandle dine persondata, og vil enten slette eller tilbagelevere disse til dig.

13.10 Du har ret til at få de persondata retur, som du måtte have stillet til rådighed for virksomheden, eller de data som virksomheden har indhentet fra andre på baggrund af din accept heraf. Er du part i en kontrakt med virksomheden, kan du ligeledes få dine persondata retur, dog har virksomheden ret til at behandle de persondata der er nødvendige for at kunne opfylde aftalen med dig.

13.11 Du er ligeledes berettiget til at få overført dine persondata til en anden tjenesteudbyder, såfremt du måtte ønske det og der er foreneligt med den indgåede kontrakt.

13.12 I de tilfælde at virksomheden skal tilbagelevere eller videregive persondata, vil de blive leveret i et normalt anvendt format.

13.13 Virksomheden bestræber sig på at besvare henvendelser så hurtigt som muligt og senest en måned fra indsigelsens modtagelse, dog kan der i perioder forekomme travlhed der kan afstedkomme længere sagsbehandlingstid. I tilfælde heraf vil du blive orienteret herom.

Virksomheden ser frem til et udbytterigt samarbejde, og såfremt du har ønsker eller forslag til forbedringer er du altid velkommen til at kontakte os på dpo@micha.dk